TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

 

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni:

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Dětský den
 3. Fotbal
 4. CVA a další
 5. Přepis pozemků
 6. Pojištění odpovědnosti členů orgánů spolku
 7. Sběr železného odpadu
 8. Různé
 9. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro:           9

Proti:        0

Zdržel se: 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Dětský den

Dětský den se bude konat 10.6.2017 od 14 hodin na místním fotbalovém hřišti.

Je objednán nafukovací skákací hrad.

Další program: nafukovací balonky, bublinkování (K. Machová – cena cca 500,- Kč), zmrzlina zajištěna, vzduchovky, balonky na zvířátka, odměny pro děti od P. Doskočila, lovení limonád, buřty z udírny, soutěže, koláče od Vaška, běh na gumě - nebude, plakát na DD vytvořen, hudba – dětské písničky.

 

3. Fotbal

Síť k pískovišti bude ve čtvrtek 11.5.2017. Může se objednat písek do pískoviště.

Trenérské licence – K. Šimek probíhá, M. Karlík – bude probíhat.

Fotbal děti – přesunuty zápasy:

               z 20.5.2017 na 21.5.2017, ČH, od 9 hodin (kiosek M. Sobel, R. Roubínek)

               z 27.5.2017 na 23.5.2017, venku, od 17 hodin

               z 3.6.2017 na 6.6.2017, ČH, od 17 hodin (kiosek J+J Balcarovi)

 

4. CVA a další informace ze zastupitelstva městyse

M. Sobel informoval členy výkonného výboru o jednání na zastupitelstvu městyse dne 24.4.2017. Byly projednávány možnosti sociálního zařízení a osvětlení na CVA, projednán nový provozní řád tělocvičny a nákup nových sítí do oken.

Na jednání padl návrh na zakoupení sociální buňky (WC, umyvadlo, sprcha, šatna) na hřiště CVA. Je potřeba oslovit dodavatele, zjistit rozměry, ceny atd. M. Sobel se zúčastní dalšího jednání zastupitelstva městyse dne 19.6.2017, kde se bude dále jednat o této možnosti.

M. Sobel informoval členy VV o úpravě hřiště CVA (nebudou kamínky okolo tenisové plochy). Na jednání zastupitelstva městyse byl projednán nový provozní řád tělocvičny, který byl zaslán k vyjádření a doplnění ředitelkám ZŠ a MŠ.

Sítě do oken tělocvičny jsou potrhané. Nejdříve se zjistí, zda je možné vyrobit otvíratelné rámy na sítě do oken (nyní jsou rámy se sítí dány na pevno – vadí při otvírání oken).

Domluven odvoz trávy z fotbalového hřiště ve výši 100,- Kč za odvoz.

Dále se jedná s MŠ o tom, zda by bylo možné dát vodovodní kohoutek do dvora MŠ.

 

5. Přepis pozemků

M. Sobel informoval členy výkonného výboru o e-mailové komunikaci s panem Janoušem z České unie sportu (odpověď: Český úřad zeměměřický a katastrální  (ČÚZK) zrušil všechny pokyny, podle kterých se dosud postupovalo a katastrální úřady tak odmítají provádět zápisy na právní nástupce na základě listin vystavených  ČUS. Zatím není stanoven žádný další postup. Vlastnictví přešlo ve smyslu usnesení mimořádného sjezdu ČSTV ze dne 25.3.1990 na  TJ dnem registrace u MV ČR  (TJ je tedy už vlastníkem, pokud plní podmínky uvedené v usnesení mimořádného sjezdu ČSTV). Tím, že ČÚZK  zrušil všechny pokyny, neexistuje zatím žádný důvod, podle kterého by se ČUS mohla zúčasnit řízení na katastru o vkladu vlastnického práva. OS, pod jehož IČO je většinou majetek bývalého ČSTV na LV zapsán, se zase ve smyslu usnesení mimořádného sjezdu nestal právním nástupcem (ve vztahu k zapsanému majetku) a nemá proto žádná práva s majetkem disponovat. Některé TJ, které se s nápravou zápisu vlastnictví na LV opozdily i o desítky let,  se tak pokouší prostřednictvím advokátů o samostatný postup, ale zatím nemáme žádné zprávy, že by takový postup byl ze strany katastru akceptován.)

TJ Sokol je vlastníky pozemků 71/7, 71/9, 780/2, 1326/11 a 1326/14 na LV 101 v katastrálním území 622567 České Heřmanice. Bohužel na listu vlastnictví je uveden název "ČSTV TJ SOKOL ČESKÉ HEŘMANICE", který už je spoustu let neplatný a měl být minimálně před 10-15 lety změněn. Česká unie sportu nám nedokáže poradit. Zkusíme oslovit katastrální úřad.

 

6. Pojištění odpovědnosti členů orgánů spolku

M. Sobel informoval členy výkonného výboru o možnosti pojištění odpovědnosti členů orgánů spolku. Výkonný výbor rozhodl, že zatím nebudeme smlouvu uzavírat.

 

7. Sběr železného odpadu

Pan Urban žádá TJ Sokol o provedení sběru železného odpadu. Výkonný výbor rozhodl, že sběr železného odpadu nebude provádět.

 

8. Různé

Valná hromada Orlického sdružení – M. Sobel seznámil členy výkonného výboru s informacemi z valné hromady OS.

Pivo Bernard do kiosku – dne 9.5.2017 byla podepsána smlouva s pivovarem Bernard. TJ Sokol obdrží půllitry Bernard,  sklenice 0,3 l, pípu, myčku na půllitry, chlazení, 2 slunečníky, podtácky, lístky, trička.

Žádost o odznak pana Pokorného z Pasohlávek.

 

9. Diskuse

Miloš Sobel

 • Možnost veřejného promítání o cyklo cestování (cena cca 5 000,-) v zimních měsících. Na internetu se udělá anketa, zda bude zájem.

 

Jindřiška Balcarová

 • Ženy mají zájem cvičit v tělocvičně v dopoledních hodinách. Musí se projednat se ZŠ, které dny je v tělocvičně volno.

 

Karel Šimek

 • Byla provedena inventura v tělocvičně. Materiál v lékárničce je prošlý. Chybí pumpička na balony. Basketbalový míč je nepoužitelný. Předseda vyzval přítomné k hlasování o nákupu pumpičky a basketbalových míčů.

Pro:                  9

Proti:               0

Zdržel se:       0

Zakoupit pumpičku na balony a 2 basketbalové míče.

 

 • Návrh na přidělání poličky do chodby tělocvičny, na které by byly vystaveny poháry a ceny. Návrh na pověšení diplomů a fotografií na stěnu v chodbě tělocvičny. - Musí se projednat se zastupitelstvem městyse. Projedná J. Balcarová.
 • V tělocvičně chybí šprusle na ribstoly. – Projedná J. Balcarová na zastupitelstvu městyse.
 • Chybí sprchové závěsy v pánských a dámských sprchách. - Projedná J. Balcarová na zastupitelstvu městyse.
 • Pořízení kruhů v tělocvičně. – Nejdříve zjistit, zda by byl zájem ZŠ.

 

Příští jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 6.6.2017 v 19 hodin v salonku pohostinství.