TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluven: Roubínek Radoslav

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Návrh rozpočtu na rok 2018
  3. Plán akcí na rok 2018
  4. Plán prací na rok 2018 – doplnění
  5. Diskoples
  6. Různé
  7. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2018

Výkonný výbor opětovně projednal návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh byl upřesněn o požadavek Staré gardy. Navržený rozpočet bude předložen na valné hromadě ke schválení.

 

3. Plán akcí na rok 2018 – upřesnění termínů

Výkonný výbor souhlasí s navrženým plánem akcí na rok 2018. Plán akcí bude předložen ke schválení na valné hromadě.

 

4. Plán prací na rok 2018

Opětovně bylo jednáno o výměně okapů.

 

5. Diskoples

Diskoples se uskuteční v sobotu 3. 3. 2018. Hraje J. Marcal.

Zajišťování pořadatelů, večeře, vstupné, předtančení. Příprava plakátu a tomboly.

Oznámení na OSA a městys zajistí Miloš Sobel.

 

6. Různé

Základní školení Sportu pro všechny se uskuteční v Praze. Jedná se o základní kvalifikaci, jejíž získání absolventy následně opravňuje k získávání dalších odborností. Absolvování tohoto školení je podmínkou, aby zájemci o vedení cvičení mohli samostatně tato cvičení vést. 

Školení bude probíhat v podzimních měsících 2018 (říjen, listopad), formou dvou víkendů a následných zkoušek.

Je potřeba zjistit, zda je školení pro cvičitele dětí a pro jakou věkovou kategorií dětí je zaměřeno.

 

Valná hromada se uskuteční v pátek 16. 3. 2018 od 18 hodin v salonku Naší hospůdky.

Sraz členů výkonného výboru je již 17:30 hodin. Je potřeba připravit prezenční listinu. Občerstvení bude zajištěno.

 

7. Diskuse

Kateřina Machová

  • Dětský den se uskuteční 2. 6. 2018. Je potřeba oslovit někoho na moderování soutěží. Skákací hrad, malování na obličej, balonky.

Roman Kučera

  • Fotbalovou pouť již nebude pořádat Stará garda. Výkonný výbor se rozhodl, že fotbalovou pouť uspořádá s pomocí jednotlivých oddílů.

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 21:10 hodin.

 

Valná hromada se uskuteční v pátek 16.3.2017 od 18:00 hodin v salonku Naší hospůdky.

Další jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 10. 4. 2018 v 19:15 hodin v salonku Naší hospůdky.