TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel a 38 hostů

Omluvena: Balcarová Jindřiška

 

1. Zahájení

Předseda TJ Sokol České Heřmanice, z.s. (dále jen TJ) Miloš Sobel zahájil jednání valné hromady TJ v 18 hodin. Přivítal členy TJ a hosty valné hromady. Prezenční listina přiložena.

 

2. Byl předložen a panem Sobelem přečten program valné hromady:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele VH
 4. Volba ověřovatelů VH
 5. Zpráva o činnosti TJ za rok 2017
 6. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2017
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zpráva o členské základně
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2018
 10. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2018
 11. Diskuse
 12. Schválení usnesení valné hromady
 13. Závěr a občerstvení

Pro: 38, proti: 0, zdržel se: 0

Předložený program byl schválen.

 

3. Volba zapisovatele VH

Zapisovatelem zápisu z jednání valné hromady TJ předseda jmenoval Karla Šimka a požádal o jeho schválení.

Pro: 38, proti: 0, zdržel se: 0

Zapisovatelem zápisu z jednání valné hromady TJ byl schválen Karel Šimek.

 

4. Volba ověřovatelů VH

Ověřovateli zápisu z jednání valné hromady TJ předseda jmenoval Libora Kučeru a Radoslava Roubínka a požádal o jejich schválení.

Pro: 38, proti: 0, zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu z jednání valné hromady TJ byli schváleni: Libor Kučera, Radoslav Roubínek.

 

5. Zpráva o činnosti TJ za rok 2017

Výroční zprávu o činnosti TJ za rok 2017 přednesla Kateřina Machová.

 

6. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2017

Zprávu o hospodaření TJ za rok 2017 přednesl za Jindřišku Balcarovou Miloš Sobel.

 

7. Zpráva kontrolní komise za rok 2017

Zprávu kontrolní komise za předsedu kontrolní komise přednesl Pavel Eliáš.

 

8. Zpráva o členské základně za rok 2017

Zprávu o členské základně přednesl Jiří Balcar.

 

9. Návrh plánu činnosti na rok 2018

Návrh plánu činnosti na rok 2018 přednesl Miloš Sobel.

Pro: 38, proti: 0, zdržel se: 0

Plán činnosti na rok 2018 byl schválen.

 

10. Schválení rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu přednesl Miloš Sobel.

Pro: 38, proti: 0, zdržel se: 0

Rozpočet na rok 2018 byl schválen.

 

11. Diskuse

Pavel Eliáš – poděkování, přislíbeno cca 500.000,- Kč na sociální zařízení na CVA.

Panák na cvičení bojových umění – nabídnout za 3.500,- Kč, minimální cena 3.000,- Kč.

Dětský den – schválený skákací hrad – 5.100,- Kč. Obří lego kostky – 3.500,- Kč. Malování na obličej – nabídková cena 70,- Kč, bude poptán i jiný zdroj, náš příspěvek zůstane na cca 20,- Kč. Pokud neseženeme někoho jiného, objednáme za 70,- Kč. Připravíme informativní ceduli, že TJ přispěl 20,- Kč na každé malování.

 

12. Schválení usnesení valné hromady

Pro: 38, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ: Usnesení valné hromady bylo schváleno a bude přílohou tohoto zápisu.

 

13. Závěr

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast.